Data semakin berkurangan? Dapatkan Data dari Keluarga dan Rakan-rakan Anda

Kekurangan Data, tetapi perlu untuk melayari Internet? Jangan risau, TONE GROUP Data Transfer membolehkan anda, ahli keluarga dan rakan-rakan untuk membeli Data sebanyak 1.5GB sehingga 3GB untuk anda dan juga sebaliknya. Sila ikuti langkah-langkah mudah berikut:


Membeli Data untuk Keluarga dan Rakan-Rakan


Langkah 1 Langkah 2

SMS “D (keyword) (space) (nombor telefon Tone Excel / Tone Plus yang anda mahu belikan Data)” ke 23332


Contoh: D1 0105001234

Satu SMS yang mengesahkan pembelian anda akan dihantar kepada anda.



Meminta Data dari Keluarga dan Rakan-Rakan Melalui Pembelian Pelan Data



Langkah 1 Langkah 2

SMS “RD (keyword) (space) (nombor telefon Tone Excel / Tone Plus yang anda mahu lakukan permintaan Data)” ke 23332


Contoh: RD1 0105001234

Tunggu untuk kesetujuan dari pihak yang anda lakukan permintaan Data



Pelan-pelan Yang Boleh Dibeli / Diminta oleh Anda



Pelan Data Keyword Pindah/Beli Keyword Permintaan Shortcode Tempoh Sah RM
1.5 GB D1 RD1 23332 30 Hari 28.00
3 GB D3 RD3 50.00


Nota:

 • Agen akan dicaj RM0.10 untuk setiap SMS yang dihantar.
 • Suatu fi transaksi sebanyak RM0.60 (termasuk RM0.10 untuk SMS) akan dicaj kepada penghantar untuk setiap perpindahan Data yang berjaya.
 • Suatu fi transaksi sebanyak RM0.30 (includes RM0.10 for SMS) akan dicaj kepada peminta Data untuk setiap pembelian pelan Data.
 • Kedua-dua pihak hendaklah berada di dalam status Aktif. Kredit dan baki Data yang mecukupi adalah perlu untuk melakukan pemindahan atau pembelian Data yang berjaya.




Terma & Syarat
 1. Pelan ini hanya sah kepada Agen-agen TONE GROUP (Tone Excel dan Tone Plus) yang lama atau baru sahaja.
 2. Pelan ini adalah untuk Airtime to Data Transfer dan berdasarkan kuota Data, tempoh sah dan harga untuk Agen TONE GROUP yang berikut:
  • 1.5GB – 1.5GB peruntukan untuk 30 hari dari tarikh dan masa pemindahan pada harga RM28.00
  • 3GB – 3GB peruntukan untuk 30 hari dari tarikh dan masa pemindahan pada harga RM50.00
 3. Servis caj adalah dikenakan untuk kedua-dua Airtime to Data Transfer & Request
  • Caj untuk pemberi Data Transfer RM0.50 (di atas transaksi berjaya) + SMS (RM0.10 untuk Agen TONE GROUP)
  • Caj untuk pemberi Data Request RM 0.50 (di atas transaksi berjaya) + SMS (RM0.10 untuk Agen TONE GROUP)
  • Caj untuk peminta Data Request RM0.20 (di atas transaksi berjaya) + SMS (RM0.10 untuk Agen TONE GROUP)
 4. Arahan untuk Airtime to Data Transfer, Agen hendaklah menghantar keyword yang diingini kepada 23332:
  • Agen TONE GROUP (Transfer)
   • 1.5GB – taip D1 dan hantar ke 23332
   • 3GB – taip D3 dan hantar ke 23332
  • Agen TONE GROUP (Request)
   • 1.5GB – taip RD1 dan hantar ke 23332
   • 3GB – taip RD3 dan hantar ke 23332
 5. Jika kuota Data telah kehabisan sebelum tarikh luput, para pengguna boleh mendapatkan kuota Data tambahan dengan melanggan kepada Pelan Data TONE GROUP lain yang terdapat di laman web www.tonegroup.net
 6. Sebarang penggunaan Data setelah kuota Data telah kehabisan akan dicaj dengan kadar Pay-Per-Use semasa dan masih sah.
 7. Setiap Agen TONE GROUP adalah dibenarkan untuk melakukan Transfer kepada berbilang nombor TONE GROUP yang lain, tetapi hanya SATU Transfer yang berjaya dibenarkan untuk setiap nombor. Untuk Request pula, Agen TONE GROUP hanya dibenarkan melakukan Request kepada Agen TONE GROUP yang lain SEKALI sahaja dalam satu hari.
 8. Semua baki Data yang tidak digunakan akan terlupus dan tiada bayaran balik dibenarkan.
 9. Segala pertanyaan mengenai Pelan ini hendaklah disalurkan kepada TONE GROUP Careline melalui panggilan ke 010-5000969 – 8 pagi hingga 10 malam setiap hari.
 10. Semua Agen yang melanggan kepada Pelan ini adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat Pelan yang terkandung di www.tunetalk.com bersama Terma dan Syarat perkhidmatan Tune Talk – sekiranya ia diubahsuai atau keputusan lain diambil oleh Tune Talk, ia adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan.
 11. Bilamana Terma & Syarat dialihbahasa kepada bahasa yang selain Bahasa Inggeris, jika terdapat perkara yang tidak konsisten, berkonflik atau bercanggah, dengan versi Bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain, versi Bahasa Inggeris adalah diutamakan.
 12. Terma dan syarat ini adalah ditadbir dan ditafsirkan di dalam Perundangan Malaysia dan para Agen adalah bersetuju tanpa syarat tentang bidang kuasa tidak ekslusif Malaysia.
 13. Mengambil kira kepentingan Agen dan peruntukan servis, Tune Talk berhak untuk mengubah Terma & Syarat tanpa sebarang pemberitahuan.
 14. Maklumat peribadi pengguna (Agen TONE GROUP) adalah tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, 2010 (PDPA, 2010) seperti yang tertera di http://www.tunetalk.com/my/en/ancillary/tnc/privacy-policy. Sila rujuk kepada pautan ini untuk mendapatkan maklumat terperinci dan untuk mendapat kefahaman skop polisi ini.